Tarkastuslista parodian tulkintaan

Parodiaa tuotettaessa tekijän on hyvä kiinnittää huomioita erityisesti seuraaviin seikkoihin arvioidessaan mahdollisia korvausriskejä:

  1. Onko parodia tunnistettavissa parodiaksi?
  2. Koskeeko parodia tiettyä teosta tai tavaramerkkiä vai laajaa ilmiötä?
  3. Luoko parodia uutta ilmaisua?
  4. Onko parodialla alkuperäisestä teoksesta erillinen viestinsä?
  5. Kilpaileeko parodia alkuperäisen teoksen kanssa?
  6. Tehdäänkö parodia kaupallisessa tarkoituksessa?
  7. Kohdistuuko parodisointi kilpailijan tavaramerkkiin?
  8. Aiheuttaako parodia sekaannusvaaraa alkuperäiseen teokseen tai tavaramerkkiin?
  9. Onko parodia syrjivä?
  10. Voiko parodia aiheuttaa merkittäviä vahinkoja parodisoinnin kohteen maineelle?

Mitkä tekijät erityisesti lisäävät parodian oikeudellisia riskejä?

1. Parodia ei ole tunnistettavissa parodiaksi

Jotta parodia voitaisiin katsoa sallituksi, parodian tulee ensinnäkin olla tunnistettavissa ivalliseksi mukaelmaksi. Parodian tulisi käyttää osia alkuperäisistä teoksista tai tavaramerkeistä tavalla, joka ei toimi pelkästään johdannaisena, vaan myös uutta luovana ilmaisumuotona. Käytännössä parodian tulisi selvästi välittää alkuperäisestä teoksesta tai tavaramerkistä erillinen viesti tai tarkoitus ja käyttää alkuperäisen teoksen tai tavaramerkin elementtejä uudessa yhteydessä.

Alkuperäisen teoksen loukkaus on suuri, mikäli parodia ei luo uutta vaan toimii lähinnä johdannaisteoksena.

2. Parodia lainaa merkittävästi alkuperäistä teosta

Tehokkaan parodian tarkoituksena on selvästi viitata alkuperäiseen työhön tai ilmiöön, mutta käytännössä alkuperäisen työn lainaamisen laajuus riippuu pitkälti parodisoinnin kohteesta. Parodian ei lähtökohtaisesti tulisi tarpeettomasti lainata alkuperäistä teosta tai kilpailla alkuperäisen teoksen kanssa.

3. Parodia aiheuttaa sekaannusvaaraa

Parodia voi aiheuttaa riskejä mahdollisesta korvausvelvollisuudesta erityisesti mikäli parodia aiheuttaa sekaannusvaaraa alkuperäiseen tuotteeseen tai teokseen. Parodian ei tulisi luoda mielikuvaa parodian ja alkuperäisen tuotteen tai teoksena välisestä taloudellisesta tai muusta yhteydestä.

4. Parodia aiheuttaa vahinkoa maineelle

Parodian varsinaisena tarkoituksena on muunnella ivallisesti alkuperäistä teosta,  tavaramerkkiä tai ilmiötä. Lähtökohtaisesti tämänkaltainen muuntelu ei ole alkuperäisen teoksen tekijän tai muun oikeuden haltijan intressien mukaista.

Parodian tuottamisessa on näin ollen hyvä tunnistaa, että mitä enemmän parodia aiheuttaa vahinkoa parodisoinnin kohteelle, sitä todennäköisemmin parodiaan voi liittyä korvausriskejä.

5. Parodia kohdistuu kilpailijan tavaramerkkeihin

Parodian tuottamisessa yhdistyvät usein sekä taiteelliset että kaupalliset päämäärät. Parodia on kuitenkin erityisen ongelmallinen silloin, kun parodia kohdistuu kaupallisessa tarkoituksessa  kilpailijan tavaramerkkeihin. Tällöin muunnelmaa voidaan arvioida parodian sijaan totuudenvastaisena tai harhaanjohtavana vertailevana markkinointina.

6. Parodia on luonteeltaan syrjivä

Parodiaa ei voida tarkastella rajoituksena tekijän- tai tavaramerkkioikeuteen, mikäli parodia on luonteeltaan syrjivä. Vuoden  2015 Deckmyn ja Vrijheidsfond-ratkaisussa (C-201/13) Euroopan unionin tuomioistuin katsoi, että mikäli parodia sisältää syrjivän viestin, on alkuperäisen teoksen tekijällä tai tavaramerkin haltijalla oikeus kieltää teoksensa tai tavaramerkkinsä yhdistäminen syrjivään viestiin.

Parodian riskienhallinta

Vältä samanlaisuutta alkuperäisteoksen kanssa

Parodian ei tule kilpailla alkuperäisen teoksen, ilmiön tai merkin kanssa. Oikeudellisen riskin välttämiseksi parodialla tulisi olla erillinen tarkoitus, eikä sen sisältö tulisi olla liian samanlainen parodisoinnin kohteen kanssa. Toisaalta parodian ydin on monesti alkuperäisen teoksen tuominen katsojan mieleen ja alkuperäisen teoksen varioiminen pilkkaavalla tavalla.

Välillä uutta luovaa parodiaa on mahdollista tarkastella tekijänoikeuslain 4.2 §:n mukaisena vapaana muunnelmana. Tällöin alkuperäistä teosta muuntelemalla on luotu uusi ja itsenäinen teos, jonka tekijänoikeus ei ole riippuvainen tekijänoikeudesta alkuperäisteokseen. Käytännössä voi kuitenkin olla vaikea arvioida, milloin kyseessä on alkuperäisteok­sen tekijänoikeuden kohdetta loukkaava luomus ja milloin kyseessä on alkuperäisteoksesta riippumaton uusi teos. Teoksen muuttaminen kuuluu sinänsä tekijänoikeuslain 2 §:n tekijän taloudellisiin oikeuksiin ja lähtökohtaisesti muunteluun tarvitaan tekijän lupa.

Käytä parodiaklasuulia

Parodian aiheuttamia korvausriskejä voi vähentää kiinnittämällä huomiota siihen, ettei parodiaa ole mahdollista sekoittaa alkuperäiseen teokseen tai tavaramerkkiin. Teoksen parodialuonne voi selkeästi käydä teoksesta ilmi. Sekaannusvaaran riskiä voidaan vähentää käyttämällä parodian yhteydessä erillistä ilmoitusta, jossa selvennetään ettei parodia ole tehty yhteistyössä alkuperäisen teoksen tekijän tai tavaramerkin haltijan kanssa. Parodian tuottaja voi laatia ilmoituksen esimerkiksi seuraavansisältöiseksi:

Tavaramerkeistä ja tekijänoikeudesta

Teemme taidetta. Taiteen vapaus on turvattu perusoikeus. Olemme pitäneet huolen siitä, että emme loukkaa tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä. Silti ystävällisesti ilmoitamme seuraavaa:
Teos / tuotanto ei ole toteutettu yhteistyössä alkuperäisen tekijän / tavaramerkin haltijan kanssa, eikä toteutus ole edellä mainitun tahon erikseen hyväksymä. Tekijät / tuotanto ovat tietoisia tavaramerkeistä / alkuperäiseen teokseen kohdistuvasta tekijänoikeudesta ja kunnioittavat niitä.

 


Tämä kirjoitus on osa sivustoa, joka käsittelee parodian tekijänoikeuskysymyksiä. Sivuston on tuottanut Turre Legal – lakiasiaintoimisto, joka on erikoisalueena on tekijänoikeus.