Lapualaisooppera (KKO)

Korkeimman oikeuden klassikkoratkaisussa käsiteltiin tekijänoikeuden haltijan yksinoikeudesta poikkeamista tilanteessa, jossa toiseen teokseen oli lainattu laajoja otteita tämän teoksesta. Laupualaisooppera-näytelmän kirjoittaja Arvo Salo oli ottanut lainauksia Artturi Vuorimaan Kolme kuukautta Kosolassa -kirjasta ja käyttänyt niitä näytelmänsä käsikirjoituksessa näyttelijöiden vuorosanoina. Näytelmäkäsikirjoitus perustui muutenkin tekniikkaan, jossa Salo oli kerännyt lainauksia eri lähteistä. Korkein oikeus ei ratkaisussaan mainitse parodiaa, mutta ratkaisutekstistä ilmenee, että lainaamista tosiasiassa pidettiin parodioivana.

”Teosta oli pidettävänä uutena ja itsenäisenä teoksena, joka kaunokirjallisuuteen luettavana näytelmänä kuului toiseen kirjallisuuden lajiin kuin Vuorimaan muistelman tai reportaasin luonteinen teos, ja kun ensiksi mainitun teoksen tarkoituksena oli katsottava olevan saattaa se aatteellinen ja yhteiskunnallinen näkemys, joka ilmeni Vuorimaan teoksesta, arvostelun kohteeksi eikä Salon, huomioon ottaen myös sanottujen teosten kirjallisen lajin erilaisuus, ollut katsottava ottaneen lainauksia laajemmalta kuin mainittu tarkoitus oli edellyttänyt, niin kuin sitä, ettei Salo ollut teoksessaan maininnut sanottua lähdeteosta, ei lainaamisen tarkoitus ja edellä selostetun lainausten pääasiallisen käyttötavan vuoksi voitu pitää hyvän tavan vastaisena eikä lainaamista muutoinkaan loukkaavana.”

Kuva: Valokuva Lasse Naukkarinen / Yle. Public domain.

Ratkaisussa korkein oikeus katsoi, että Salon teos on uusi ja itsenäinen. Lisäksi, koska Salo oli nimennyt erään näytelmänsä henkilöistä Vuorimaaksi, parodioitu teos oli riittävän hyvin tunnistettavissa. Salon näytelmä myös kuului eri teoslajiin kuin Vuorimaan kirja, eikä siten kilpaillut sen kanssa. Lainauksen laajuus ei myöskään parodiatarkoitus huomioiden ollut liian laaja.

Vaikka  tekijänoikeus suojaa vain teoksen muotoa ja sisällön ei pitäisi vaikuttaa tekijänoikeussuojan saamiseen, parodian kohdalla pohjatuotteen jääminen vaille suojaa johtunee tietystä muodon ja sisällön välillä vallitsevasta yhteydestä, koska parodia kritisoi tai ivaa alkuperäistä. Nostaessaan esille Salon näytelmän kritiikkitarkoituksen Lapualaisooppera-ratkaisu kiteyttää oivasti parodiapoikkeuksen luonteen.

 


Tämä kirjoitus on osa sivustoa, joka käsittelee parodian tekijänoikeuskysymyksiä. Sivuston on tuottanut Turre Legal – lakiasiaintoimisto, joka on erikoisalueena on tekijänoikeus.