Pooloratsastaja (EU)

Polo-tapauksessa EU:n yleinen tuomioistuin otti kantaa parodiaan poikkeuksena yhteisön tavaramerkin haltijan yksinoikeudesta. Tapauksessa Polo/Lauren Company valitti EUYT:lle EU:n sisämarkkinoiden harmonisointivirasto OHIM:in päätöksestä sallia yhtiön tavaramerkkiä muistuttavan merkin rekisteröinti. Rekisteröintiä haki brittiyhtiö FreshSide Ltd, ja OHIM oli ratkaissut asian sen eduksi. Polkupyöräpoolovarusteita myyvän FreshSiden tavaramerkkihakemus koski pyöräpoolopelaajaa esittävää kuviomerkkiä, joka muistutti kahta Polo/Laurenin laajalti tunnettua tavaramerkkiä, jotka kuvaavat hevospoolopelaajaa.

KUVAT EUT:N RATKAISUSTA: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=157847&occ=first&dir=&cid=65653

Polo/Laurenin vaatimus FreshSiden hakemuksen hylkäämisestä perustui yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8(1)(b) ja 8(5) artikloihin:

1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

5. Jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

Polo/Lauren siis haki tavaramerkilleen suojaa sekä sekoitettavuuden että laajalti tunnetun tavaramerkin suojan perusteella.  EUYT totesi, että Polon ja Freshfieldsin tavaramerkit koskivat samoja tavaralajeja  ja muistuttivat toisiaan. Siten FreshFieldsin tavaramerkkiä ei voitu hyväksyä, koska se loukkaisi Polo/Laurenin merkkiä 8(1)(b) artiklan perusteella.

Polo/Lauren väitti, että polkupyöräpoolomerkki oli parodia sen aiemmasta tavaramerkistä, ja tämän kannan tuomioistuin pysytti ratkaisussaan. Ilmeisesti kiistääkseen merkkien yhteydet, FreshFields kielsi merkkinsä olevan parodia Polo/Laurenin merkistä. Ratkaisussaan tuomioistuin ei edes päässyt tilanteeseen, jossa harkittaisiin, voisiko parodiakäyttö olla tässä tapauksessa sallittua, koska se katsoi merkkien muistuttavan toisiaan niin paljon että keskivertokuluttaja voisi erehtyä. Näin tavaramerkin käytöllä ei olisi voinut olla 8(5) artiklassa tarkoitettua perusteltua syytä.

Ratkaisu ei käsittele parodiaa taiteessa, eikä siinä päästy muutenkaan punnitsemaan parodian merkitystä laajalti tunnetun tavaramerkin perusteltuna tai hyvän liiketavan mukaisena käyttönä. Sen anti on kuitenkin huomio siitä, että koska tuomioistuin katsoi alkuperäisen merkin ja sitä muistuttavan merkin liian samankaltaisiksi, käytön oikeutusta ei edes lähdetty pohtimaan – parodiamerkki tai ei.

 


Tämä kirjoitus on osa sivustoa, joka käsittelee parodian tekijänoikeuskysymyksiä. Sivuston on tuottanut Turre Legal – lakiasiaintoimisto, joka on erikoisalueena on tekijänoikeus.